BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Duyurular
Uzaktan Öğretim İlke Ve Esasları

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim Uygulamaları Etik İlke ve Esasları

 

Fakültemiz Bölümlerinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz yarıyılında küresel salgın nedeniyle “Uzaktan Eğitim Modeli” uygulanacaktır.

Program kazanımları ve mesleki yeterliklere ulaşmak hedefi ile sürdürülebilir kalite anlayışına dayalı uygulama esaslarına bağlı oluşturulan uzaktan öğretim etik ilkeleri ve esasları şöyledir:

 1. Akademik programlardaki teorik dersler dijital ortamda çevrimiçi senkron (gerçek zamanlı) olarak yapılacaktır.
 2. Öğrenciler, kendilerine verilen e-posta adresinin şifresini, ÖYS (Moodle) ders anahtarını üçüncü kişilerle paylaşamaz. Ayrıca, sahte hesap açarak ders amaçlı oluşturulan sosyal medya gruplarına giremezler, sahte kimlik ve hesaplarla öğretim elemanlarına e-posta gönderemezler.
 3. Bölümlerimizin birinci sınıf derslerinden bazılarının seyreltilmiş olarak yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Bu planlama ilerleyen tarihlerde Bölüm Başkanlıkları tarafından öğrencilere duyurulacaktır. Öğrencilerin yüz yüze derslere katılımında gerekli sağlık kurallarına uymaları esastır. Ders esnasında maske takılması, öğretim elemanı ile öğrenciler ve öğrencilerin kendi aralarındaki fiziksel mesafeye özen göstermeleri gerekmektedir.
 4. Öğrenciler derslerle ilgili teknolojik donanımı temin etmelidirler. Uzaktan öğretim olanağı olmayan öğrencilerimiz için Üniversitede bilgisayar laboratuvarlarının ve kütüphane binasında öğrenciler için tahsis edilen çalışma ortamlarının kullanabilmesi sağlanacaktır. Bu konuda sorunu ya da önerisi olan öğrenciler bu hususları akademik danışmanları aracılığıyla bölüm başkanlıklarına en geç dönemin ilk haftası bildirmelidir.
 5. Dersler, dönem başında ilan edilen ders programında belirtilen gün ve saatte her hafta öğretim elemanı ve öğrencilerin eşzamanlı olarak katılımıyla gerçekleştirilecektir. Ders dışında akademik danışman ve/veya dersin öğretim elemanı ile görüşmeler dönem başında belirlenen ve ilan edilen zamanda yapılacağından öğrencilerin bu zamana uyması gerekmektedir.
 6. Derslerde davranış ve görünümünün yanı sıra mekânsal olarak da öğrenme ve öğretme ortamına uygun katılım esastır. Derslerin etkileşimli olarak yürütülebilmesi adına ders esnasında öğrencilerin kameralarının açık olması gerekmektedir. Derse girmeden önce gerekli görsel ve duyusal donanımın çalışır durumda olmasının sağlanması öğrencinin sorumluluğundadır.
 7. Başkent Üniversitesi Ön-lisans ve Lisans Öğretim, Eğitim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. Maddesine göre derslere devam zorunluluğu olduğundan ders boyunca canlı video görüntüsünü kapatmış bir öğrenci, mücbir nedenler dışında öğretim elemanı tarafından devamsız olarak değerlendirilebilecektir.
 8. Başkent Üniversitesi Ön-lisans ve Lisans Öğretim, Eğitim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. ve 23. maddeleri, derse devam zorunluluğu ilkesini esas almaktadır. Uzaktan öğretim, ders uygulamalarını sadece yöntem olarak etkilemekte ve değiştirmektedir. Öğrencilerin, gerek çevirim içi, gerekse çevirim dışı dersleri izleme zorunluluğu vardır. Uzaktan öğretim sürecinde kullanılan ÖYS sisteminde öğrencilerin ve öğretim elemanının gezinti kayıtları otomatik olarak tutulmaktadır. Benzer biçimde Microsoft Teams ya da diğer video konferans sistemlerinde yapılan canlı toplantılara katılım listeleri toplantı anında otomatik olarak oluşturulmaktadır.  Bu nedenle, devamsızlık nedeniyle başarısızlık ifade eden F2 notu uygulaması, uzaktan öğretimde de geçerliliğini korumaktadır.
 9. Uzaktan öğretim yoluyla ÖYS (Moodle) ve diğer platformlar aracılığı ile verilen derslerin içerikleri, materyalleri ve tüm canlı ders video kayıtlarının kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, değiştirilmesi ve paylaşılması yasaktır. Aksine davranış 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil eder.
 10. Uzaktan öğretim sürecinde katılımcılar etik kurallara ve kişi haklarına dair dijital vatandaşlık sorumluluğu ile hareket etmelidir.
 11. Engelli öğrencilerin uzaktan öğretim ile ilgili gereksinimlerine ilişkin hususları Fakültemiz Engelli Öğrenci Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Tülay Korkmaz’a bildirmeleri gerekmektedir. Bahse konu ihtiyaçlar akademik danışman ve dersin öğretim elemanı ile koordineli bir biçimde karşılanacaktır.
 12. Final sınavları, aksi belirtilmediği takdirde “yüz yüze” yapılacaktır.
 13. Yüz yüze yapılan sınavlarda kimlik tespitinin yapılması temel bir kuraldır ve itiraz edilemez. Bu nedenle öğrencilerin çevrimiçi sınavlarda görüntülü katılım sağlaması gerekmektedir. Çevrimiçi sınavlarda da öğrencinin sınav anında sınava giren ve sınava devam eden kişi olduğunun kamera aracılığıyla belirlenmesi, sınavların denetlenebilir olmasının koşullarındandır. Ayrıca, derslerin etkileşimli yürütülmesi sırasında yapılan kayıtlar ve sınav kayıtları gizlilik koşulları geçerli olmak üzere arşivlenerek, öğrencinin kişisel verileri korunmaktadır.
 14. Öğrencilerin haberleşme için kullanılan tüm platformlarda (telefon, e-posta, whatsapp grupları vb.) öğretim elemanları, idari personel ve birbirleriyle etkileşim esnasında saygılı ve Başkent Üniversitesi öğrencisine yakışır tutum ve davranışlar içinde olması gerekmektedir. Bu konudaki saygısızlık ve ölçüsüzlük durumunda disiplin işlemi yapılacaktır.
 15. 2020-2021 akademik yılı güz döneminde izinli sayılmak isteyen (kayıt dondurma) öğrenciler; güz dönemi akademik takviminde belirtilen Ders Ekleme-Silme tarihlerine kadar dilekçelerini Bölüm Sekreterliklerine ulaştırmalıdır.
 16. Öğrencilerin dilekçe vermeleri gereken hususlarda dilekçelerini, akademik danışmanları ile görüşerek, imzaladıktan sonra Bölüm Başkanlıklarına iletmeleri gerekmektedir.

Gereğini rica ederim

 

Prof. Dr. H. Nejat Basım
Dekan