Prof. Dr. ALİ SELAMİ SARGUT

İşletme ProgramıTel :
E-Posta : ssargut[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~ssargut/

 • Doktora (1980), Aitia, İşletme
 • Lisans (1969), Aitia, İşletme

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Sargut AS. Örgütsel Davranış Alanının Ontolojisi ve Epistemolojisi Üzerine Bir Tartışma. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta; 2019. p.1-21.

 • Sargut AS. Türkiye'de Güç ve Politika Süreçleri Ne Tip Yapılanma Biçimleri Aracılığıyla Gerçekleşiyor?. In:Harun Yıldız ve Tarhan Okan editors. Örgütlerde Güç ve Politika. Ankara: Beta Yayıncılık; 2019. p.1-20.

 • Sargut AS. Yönetim: Yapı ve Süreçler. In:Mehmet Eryılmaz, Sait Kaygusuz, İsmail Efil editors. İşletme: Kuram ve Pratik. Bursa: Ekin; 2015. p.247-279.

 • Sargut AS. KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA VE YÖNETİM. Ankara: İmge Yayınevi; 2015

 • Sargut AS. LİDER YÖNETİCİNİN BENLİĞİNE YOLCULUK. İSTANBUL: BETA; 2015

 • Sargut S, Aktaş M. Kültür, Kültürel Değerler ve Liderlik. In:Akif Tabak, Harun Şeşen ve Tolga Türköz editors. Liderlikte Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık; 2012. p.1-23.

 • Sargut AS. Kuramın önceliği: Bilimsel tavır araçsalcılıkla niye uzlaşmaz?. In:Nejat Basım, Cenk Sözen editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.1-10.

 • Sargut AS, Özen Ş. A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.) editors. Örgüt Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları; 2007

 • Sargut AS, Özen Ş. Örgüt Kuramlarına Genel Bakış: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme. In:A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.) editors. Örgüt Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları; 2007. p.11-34.

 • Sargut AS. Kültür Çalışmalarının Toplumsal Bilimler Bağlamındaki Epistemolojik Konumu.. In:R. Erdem ve C. Ş. Çukur (Der.) editors. Kültürel Bağlamda Yönetsel - Örgütsel Davranış. Ankara: Türk Psikoloğlar Derneği Yayınları; 2007. p.13-32.

 • Sargut AS. Yapısal Koşul Bağımlılık Kuramının Örgütsel Çevre Kuramları Bağlamındaki Yeri.. In:A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.) editors. Örgüt Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları; 2007. p.35-75.

 • Sargut AS. Buluşsal Arayış ya da Sav: Bilimsel Makale Niteliği Üzerine Düşünceler. In:Kasım Karakütük editors. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık,. ANKARA: TUBİTAK ULAKBİM; 2006. p.101-112.

 • Toffler A. Alvin Toffler editors. Şok Gelecek Korkusu. İstanbul: Koridor Yayıncılık; 2006

 • Sargut AS. Kamu örgütleri kuramını arıyor: Kuurmsal bir yaklaşım. In:B. Aykaç, Ş. Durgun ve H. Yayman (Der.) editors. Türkiye'de Kamu Yönetimi. Ankara: Yargı Yayınevi; 2003. p.239-254.

 • Sargut AS. Kurumsal alanlardaki örgüt yapılarının oluşmasında ve ekonomik işlemlerin yürütülmesinde güvenin rolü.. In:Ferda Erdem (Der.) editors. Sosyal Bilimlerde Güven. Ankara: Vadi Yayınları; 2003. p.89-124.

 • Berne E. Eric Berne editors. Hayat denen oyun. İstanbul: Kariyer Yayıncılık; 2001

 • Sargut AS. İşletme Yönetimi. In:A. Selami Sargut editors. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Sosyal Bilim. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayını; 1998. p.77-95.

 • Thomas P, Waterman R. Peters Thomas, Robert Waterman editors. Yönetme ve Yükseltme Sanatı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi; 1995

 • Sargut AS. Bürokrasinin Türkiyede'ki darboğazı: Ulusal kültür-makine örgüt uzlaşmazlığı.. In:A. Selami Sargut editors. Kamu Yönetimi Dsiplini Sempozyumu. Ankara: TODAIE Yayınları; 1995. p.121-141.

Makaleler


 • Fidanboy Ö, Sargut S. Ar-Ge Yönetimi Üzerine Stratejik Düşünceler: Temel Yetenek Tabanlı Bir Yönetişim Modeli Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021; 46(1):89-107.

 • Tuzlukaya ŞE, Sözen HC, Sargut AS. İŞLETME SAHİPLERİNİN SOSYAL BAĞLARININ KUŞAKSAL DEĞİŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2020; 11(1):18-40.

 • Kirkbeşoğlu E, Sargut A . Transformation of Islamic Work Ethic and Social Networks: The. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 2015; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sargut AS. Sosyal bilim olarak örgüt ve yönetim araştırma alanları: Bilimsel meşruiyet sorunları nasıl aşılır?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012; 12(2):1-16. ( EconLit )

 • Aktaş M, Sargut AS. İzleyicilerin Kültürel Değerlerine Göre Liderliğe Duyulan Gereksinme Nasıl Farklılaşır?: Kuramsal Bir Çerçeve.. Amme İdaresi Dergisi, 2011; 44(4):145-163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sargut AS. Türkiye'de İşletme Yönetimi Eğitiminin Kurumsal Çerçevesi: Çeşitlilikten Eşbiçimliliğe1. eskişehir osmangazi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 2009; 4(1):51-63. ( EBSCO )

 • Sargut AS. Sosyal Sermaye: Yapının sunduğu bir olanak mı, yoksa bireyin amaçlı eylemi mi?. Akdeniz İİBF Dergisi, 2006; (12):1-13.

 • Sargut AS. Bilimin İkilemi: Belirlenirlik ya da belirlenmezlik. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2002; (2):121-126.

 • Sargut AS. Institutionalization Process in Collectivist Cultures: A Cross-Cultural Approarch.. Utrecht Business Review, 1999; 1(1):75-87.

 • Sargut AS. Liderlik kuramları için bağlamsaal bir çerçeve: Kültürlerarası bir yaklaşım.. Amme İdaresi Dergisi, 1996; (4):3-17.

 • Sargut AS. Bireycilik ve Ortaklaşa Davranış İkileminde Yönetim ve Örgüt Kuramları. A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1994; 49(1):322-332.

Bildiriler


 • Sargut G, Sargut S. Truth Or Dare: Exploring the Origins Of Ontology And Epistemology In Organizational Research. Academy of Management Annual Meeting Proceedings: Seattle; 05/08/2022 - 09/08/2022

 • Öztürk A, Sargut S. Sosyal Yapının Belirleyici Rolünün Modern Mantıklar ve Profesyonellik Düzeyi İlişkisine Etkisi.. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Venezia Otel. Antalya; 18/04/2019 - 20/04/2019

 • Öztürk A, Sargut S. Geleneksel Mantıklar ve Profesyonelleşme Düzeyi İlişkisinde Sosyal Yapının Belirleyici Rolü.. 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir; 08/02/2019 - 09/02/2019

 • Sargut AS, Çakar M, Sözen HC. Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öztürk A, Sargut AS. Kurumsal Mantıklar, Sosyal Beceriler ve Sosyal Öğrenme İlişkisi. VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu: Çankaya Üniversitesi; 02/02/2017 - 03/02/2017

 • Sargut AS, Sözen C, Kırkbeşoğlu E. AKADEMİK GRUPLAR ARASINDA YAPISAL BOŞLUKLARI KÖPRÜLEYEN AĞLARIN OLUŞMASI: ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRELERİ YENİ KUŞAK AKADEMİKLERİN SOSYAL SERMAYELERİNİ NASIL ARTTIRDI?. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Muğla; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Tuzlukaya DŞ, Sargut PD, Sözen DD. İş sahiplerinin sosyal ağ bağlantılarının girişimciden ikinci ve üçüncü kuşağa değişimi. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Sargut AS. Örgüt kuramı araştırma alanının bilim felsefesiyle imtihanı.. 3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: ODTÜ; 03/02/2012 - 04/02/2012

 • Kırkbeşoğlu E, Sargut AS. Seçkinliğin yeniden değerlendirilmesi ve örgüt seçkinleri.. 3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: ODTÜ; 03/02/2012 - 04/02/2012

 • Sargut AS, Sözen C. Örgütsel Ağ Düzeneklerinin Yapısı: Sektörlerde Gruplaşma ve Devlete Bağlılık Üzerine Görgül Bir Çalışma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Özçelik D, Toktaş NP, Sargut AS. Türkiye'de Ulusal Sisteminin Dönüşümü: Sektörlerin Devlete Bağımlılığı ve Uluslararasılaşma Üzerine Görgül Bir Çalışma.. 15. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi: Sakarya; 25/05/2007 - 27/05/2007

 • Sargut AS. Siyasal Örgütlenmenin İşlem Maliyet Boyutu: Bürokrasi mi, Pazar mı, yoksa Klan mı?. 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 21/11/2001 - 23/11/2001

 • Sargut AS. Klanlar, ideal bürokrasi ve pazarlara karşı: Türk toplumunda yönetsel ve örgütsel yapılanmanın kurumsal temelleri. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İstanbul; 24/05/2001 - 26/05/2001

 • Sargut AS. Instituional Frames of Management Education in Turkey: A Diverse Past and a Converging Present.. Academy of Management: Canada; 04/08/2000 - 09/08/2000

 • Sargut AS. Örgüt Kuramı ve Demokrasi: Eylem-Söylem Uyuşmazlığı.. 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı: Ankara; 12/11/1997 - 14/11/1997

 • Sargut AS. Institutional Process in Collevtivist Cultures: A Cross-Cultural Approach.. 12 EGOS Colloguium Proceedings.: İstanbul; 06/07/1995 - 08/07/1995